Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Lokomotiva DEE               The locomotive "DEE"

Už dlouho jsem si nepostavil malou páru. Tak jsem si jako člen klubu The Gaige One Model Railway Association pořídil dokumentaci k modelu lokomotivy DEE. Správně je to The 4-4-0 Wainwright D class a vyráběl se pro South Eastern and Chatham Railway (SE&CR) od roku 1899 v Ashfordu v Anglii. Jeden kousek s číslem 737 (rok výroby 1901) jezdil až do roku 1950 a dnes je v železničním muzeu v Yorku. Konstrukčně je to rychlíková lokomotiva a v reálu taky rychlíky tahala, ale protože mám rád "ty anglický malilinkatý nákladní vagónky", tak jsem k ní udělal nákladní vlak. Snad tu potupu přežije.

A long time ago I have built my last steam loco. So as member The Gaige One Model Railway Association bought the documentation for the model locomotive DEE. The right's 4-4-0 Wainwright class D and produced for the South Eastern and Chatham Railway (SE & CR) since 1899 in Ashford, England. One piece with the number 737 (built 1901) rode until 1950 and is now the Railway Museum in York. Structurally it's the express locomotive and in reality too fast trains pulled, but because I love "the English tiny freight carriages" I made her a freight train. Perhaps she survive this shame.

Čím tak začít, co z lokomotivy postavit nejdřív? Správně - vagóny. Stránka o stavbě vagónů je zde.


So what first? Right, wagons. Page about building wagons here.

Původní dokumentace je anglická - typicky hranol šedesátdva stodvacetiosmin na sedm šestnáctin, délky dva palce a dvanáct dvaatřicetin. Běs děs. V pomocné metrické dokumentaci má zas tentýž díl v různých malůvkách (nelze to nazvat výkresy) někdy rozměr 6, někdy 6.5 mm (původně 1/4" tj. 6.35mm). Dokumentace nemá sestavy, rozměry lokomotivy jsem zjišťoval hodiny sčítáním rozměrů dílů, které patří k sobě. Zjistit, které díly patří k sobě a jak taky nebylo jednoduché, sestavy zde nejsou. Někdy se divím, že jim ty raketoplány nespadly všechny.

The original document is an English - typically a prism sixty-two hundred and twenty-eighths to seven sixteenths, the length of two inches and twelve thirty-two inches Rage terror for European. The auxiliary metric documentation has the same part in different scrawls (can not call it the drawings) some dimension 6, sometimes 6.5 mm (originally 1/4 " ie. 6.35 mm). The documentation does not have the arragements, the dimensions of locomotive I found out by counting the dimensions of many parts that belong together. Find out which parts belong together it was not easy, assemblies are not. Sometimes I wonder that all the space shuttles do not fall.Stránka o stavbě bloku stroje je zde.The page about the block of the machine building is here.


Odlitky kol jsem koupil pravděpodobně (ta paměť, už je to nějaký čas) u Mark Wood.


The cast wheels've probably bought (my memory, it's been some time) from Mark Wood.


Soustružení odlitků je docela pracné, hlavně první (zadní) strana a průměr - odlitky dost hážou, každý je jiný atd.


The castings turning is quite difficult, especially the first (rear) side and a diameter - the castings are excentric, everyone is different, etc.


Jakmile je čistá rovina a obvod, je to už jednodušší.


When I have clean plane and diameter it's easier work now.


Při soustružení "obruče" je třeba upínat kolo do přípravků, jinak by se mohlo zbortit.


It's neccessary to clamp the wheel to the tool while "hoops/tire" is turning, otherwise it would collapse.

A je to. Radost pohledět. Odlitky jsou z nějaké ocelolitiny - špóny špiní ale trošku se i kroutí - tak se snad nebudou moc opotřebovávat a vydrží víc, než čistá šedá litina.

And it's done. Joy to behold. Castings are made of a cast iron - the cuts soils but also a little twists - and hopefully not too much wotk out and keep OK more than a pure gray cast iron.

Přední vodící podvozek. Mechanismus slouží k pružnému vystředění podvozku. Šířka chodu téměř 10mm, snad to bude stačit i na oblouk R2 (poloměr 90cm).

The front boogie. The displayed mechanism used to flexibile centering of the boogie. Width of the run almost 10mm, hopefully it will suitable for the R2 arc (radius 90 cm).


Cvičně sestavený rám se strojem.


Test of assembling frame with the engine.Stránka o stavbě vnitřních rozvodů stroje je zde.The page about the valve gear building is here.

Původní nápravová pumpa zabírala celý prostor za zadní nápravou a protože zde plánuji umístit serva, musela se pumpa smrsknout.

Original axle pump occupy whole space behind back axle. I'm planning place here the servos so pump have to made smaller.

Hotová nápravová pumpa (plunžr) všetně přepouštěcího regulačního (by-pass) ventilu.

Finished axle pump (plunger) including the bypass valve.

Nápravová pumpa během testu na ruční pohon - 4 atmosféry by měly stačit.

The hand-powered test of the axle pump - 60 PSI is enought.

Vyrobené díly dýmnice před montáží.

The parts of smokebox before mouting.

Hotová dýmnice v základní žáruvzdorné barvě.

Finished heat-resistant painted smokebox.

Hlavní inženýr kontroluje průběh montáže, s dýmnicí je celkem spokojen.

The chief engeneer while quality-check time, he's satisfied.Stránka o stavbě kotle je zde.The page about the boiler building is here.Pokračování zanedlouho.To be continued.