Zpátky na
    lokomotivu DEE


Back to
    DEE loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Stavba vagónů       Wagons building


Abych se nepředřel, koupil jsem si stavebnice od firmy Tenmille. Konstrukce je dřevěná, překližkové díly frézované, kovové doplňky a úhelníky z mosazného leptu.

I bought a wagon kits from Tennille for easy building. The structure is made of wood, plywood milled parts, metal accessories and squares of brass etching.


Ve stavebnici jsou některé důležité funkční části plastové (nárazníky, háky) nebo z bílé, asi cínové slitiny (ložiskové domky). To je vhodné tak pro vystavované modely, pro provoz bylo nutné doobjednat uvedené části z mosazi a oceli. Naštěstí v katalogu mají opravdu hodně dílů.

In the kit are some important functional parts (bumpers, hooks) from plastic or from white pewter (bearing housings). It is appropriate for the exhibited models. For the operation wagons was necessary to order that part of the brass and steel. Fortunately, the Tenmille catalog has a lot of parts.


Lepení základního rámu a podlahy.

Bonding of the base frame and the floor.

K lepení používám na dřevo Pattex Wood rapid, na mosazné doplňky Bison epoxid 5ti minutový nebo 1 hodinový pro vyšší pevnost, občas taky vteřinové lepidlo od Loctite. Mosazné části pájím cínem nebo stříbrem.

I use on wood glue Pattex Wood rapid, on brass accessories Bison Epoxy 5 minute or 1 hour for superior strength, sometimes too glue by Loctite. Brass parts soldered with tin or silver.


Přilepené bočnice (Pattex wood) a první rohové plechy (epoxy).


Sticked side plates (Pattex wood) and the first corner plates (epoxy).

Bočnice dobytčáku mají hodně dílů a bylo třeba je během schnutí řádně zaťížit.

Boxcar sidewalls have a lot of parts and had to be properly weighted during drying.

Anglický dobytčák se od evropského hodně liší. Připomíná spíš vyhlídkové vagóny.

English boxcar is much different from European type. It's looks like sightseeing carriages.

Samozřejmě nesmí chybět služebák, v anglickém podání brzový vogón. Konstrukce se hodně lišily podle dráhy. Tenhle je typovka od LMS - London Midland Scottish Railway.

The caboose don't miss of course, the "brake wagon" in England. Construction is very different type according to the runway. This is LMS type - London Midland Scottish Railway.

Cínové imitace pérových svazků, mosazné ložiskové domky a rozsochy. Vpravo jsou vinuté pružiny pro funkční odpružení náprav. Funkční pružení mají nápravy, hák i nárazníky.

Tin imitation spring beams, brass bearing housings and hornplates. The coil springs for functional axle suspension are at right. Functional spring have axles, brackets and bumpers.

Základní nástřik. Dobytčák a služební vagón obdrží střechy až po nátěru a vybavení o sazenstvem.

Basecoat. The boxcar and brake car receives the roof after painted and equiped with the crew.

Funkční laterny z mosazného hranolu 5x5x5mm plus komínek a madlo. Uvnitř jsou dvoubarevné červeno/bílé LEDky o rozměrech 1.25x1.25mm, na které jsou připájené tři dráty. Prostě lahůdka.

Functional lamps made from brass prism 5x5x5mm plus stack and handle. Inside the two-colored red/white LEDs 1.25x1.25mm dimensions, which are soldered to the three wires. Just treat.


Vrchní nátěr. Syntetický email Humbrol vhodně namíchaný dělá divy.


Topcoat. Synthetic enamel Humbrols suitably mixed works wonders.

Modely jsou reliéfně dost členité, naštěstí koupené obtisky patřily k těm pružným. Hodinovým mačkáním - bavlna, prsty, nehet - jsem docílil celkem slušného obtečení pásků i embossovaných nýtů.

Models are rugged enough relief, fortunately bought decals are most resilient. Hour pressing - cotton, finger, nail - I achieved bypassed strips and embossed rivets.

Po obtiscích následoval lesklý syntetický lak a patinování. Postačila černá špína v prášku a rez od MIGu. Po došudlání zase lesklá syntetika.

The glossy synthetic lacquer and patination succeed after decals. The black powder dirt and rust from the MiG sufficed. And glossy synthetic at the end.

Univerzální krytý vagón, typická Zetka v anglickém podání.

Universal covered wagon, typical boxcar in the English version.

Echt dobytčák včetně krav a slámy. Tu představuje jemné seno, které jsem ukradl našemu králíkovi.

Typical cattle wagon including cow and straw. There is a fine hay that I have stolen our home pett rabbit.

Model brzdové soudtavy je z plastu a cínu, tyčky ocelové.

Model of the brake system is made from plastic and tin, steel rods.

Velkokapacitní uhlák z pozdější doby. To uhlí je pravé !

Large-capacity coal wagon from later age. This coal is true coal!

Detail podvozku.

The boogie detail.

Klasické anglické uhláky. Nápisy na boku označují vlastníky vozů.

The classic English coal wagons. Inscriptions on the side indicate the owners of the cars.

Všiměte si jemného patinování .

Notice the fine patina .

Nádržkové vozy. Obdisky jsem tiskl na laserovce, jsou podle nátěru reálných vozů v provozu v 20tých letech u LMS.

The hopper wagons. The decals I printed on laser printer, according to paint real wagons in twenties operation at LMS.Služebák LMS v plné parádě s funkčí laternou a (nefunčním) personálem.

The LMS brake van with function lamp a non-functional personnel.