Parní stroje
    na začátek
    fitinky, ventily
    plynové topení
    miniaturní stroj
    dvouválcový stroj
    lodní strojovna
    funkce lokomotivy
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
    on beginning
    fittings, valves
    gas firing
    mini steam engine
    two-cylinder engine
    boat engine
    steam locos function
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Fitinky

Fittings

     

Výkres obsahuje základní spojovací prvky, které používám. Trubky jsou mosazné, vnější průměr 4mm, vnitřní 3mm. Konce trubek roztemuji. Měděné trubky lze lépe ohýbat, mosaz ale lépe drží.

Here is a drawing with the basic fittings which I use. Pipes are from brass, outer diameter is 4mm, inner 3mm. The ends of the pipe are splayed. Copper pipes are easier to bend but brass pipes are stronger.

Díly v reálu, vše z mosazi jen osa ventilu je z nerez oceli. Výhoda tohoto způsobu oproti pájeným čepičkám je teplotní odolnost a neměnný průřez vnitřku potrubí.

Fittings in the photo. All are from brass, only the axle is from stainless steel. These fittings have good temperature stability and constant profile inside of pipe.

Temovací přípravek na parní a plynové trubky. Přípravek upnu i s trubkou do většího svěráku a bum.

Tool for splaying of steam and gas pipes. I put the pipe into mold and put both into a big clamp and bang !

--------- aktualizace ---------

Časem jsem se vrátil ke klasickému systému spojek. Tyto spojky se dají totiž udělat velice krátké, např téčková odbočka potrubí se šroubením, a to výše uvedeným způsobem nelze. A taky jsem se naučil slušně pájet stříbrem .

--------- updated ---------

Eventually I went back to the classic connectors system. These couplings can actually do very short, such as the "T" pipe fittings. And I learned silver soldering too .

Příklad pro M5x0.5, trubky 2 a 3mm. Nahoře polotovary, pod nimi spájené před montáží, pak sešroubovaná varianta a nakonec záslepka příruby (taky se někdy nodí).

There is example for M5x0.5, tubes 2 and 3 mm diameter. The half-finished pieces above, below soldered parts, below bolted and then plug flangeat bottom.
Ventily
Valves

     

Výkres ventilu pro vodu, páru a plyn. Těsnost kolem osy závisí na povrchu osy, max. pracovní teplota na materiálu "O" kroužku - silikon vydrží přes 160 stupňů, tj. ventil je použitelný pro páru do cca 300 stupňů.

Drawing of water, steam and gas valves. Tightness of axle depends on smooth surface of axle. Max. temperature of working medium depends on "O" ring material. Silicon is suitable for more then 320 degrees Fahrenheit, it is suitable for steam to cca 600 degrees.

Složený ventil.

Assembled valve.

Rozložený ventil.

Disassembled valve.
Ohýbání trubek
Pipe bending

Přípravek pro ruční ohýbání mosazných trubiček. Zaručuje neměnný průřez potrubí v ohybu.

Tool for hand bending brass pipes. Guarantee unchanging crosscut pipe in bended place.

Princip je v lícování trubky do zářezu, přípravek nedovolí vybočení stěny trubky v místě ohybu.

The rule is that the pipe fits tightly in the nick, tool doesn't permit wall of pipe to deviate.

Tento přípravek z netu funguje jen pro měděné trubičky. Mosazné neudrží a ty se splácnou.

This tool from Net works for copper pipes only. When I use a brass pipe, tool loosens up and bent part of pipe is flat.
Bezpečnostní ventil
Safety valve

Jedno z možných řešení pojištovacího ventilu z webu japončíka Watanabe. Aby kulička dlouhodobě těsnila, je lože vyrobeno z fosforbronzu nebo ložiskového bronzu (mosaz není vhodná, dlouho nevydrží). Důležitý je taky ostrý úhel lože kuličky, zkoušel jsem jen pravý úhel (frézou), ale ten špatně těsní. Je tam i fotodokumentace výroby.

There is a variant of safety valve from web site of Japanese guy Watanabe. For good sealing between ball and body, phosphor bronze or bearing bronze is the best. Brass isn't suitable because after short time it leaks. Angle of ball-bed is important too - I tested right angle, but this didn't seal. On the web site are photos of manufacture of valve.

ww3.tiki.ne.jp/~hwata/eW-safetyvalve.htm.Rozložený pojistný ventil. Foto převzato z téhož webu. Tesnění sedla lze dosáhnout vložením kuličky na sedlo, nasazením krátké tyčky na kuličku a rázným úderem kladivem do tyčky. Kulička se obtiskne na hranu sedla a pak to výborně těsní.

Disassembled safety valve. Photo from the same web site. How to made the ball-bed sealing : insert ball into bed, put short rode on the ball and punch by hammer. The part of ball shape is copied into bed and good seal.

Další možné řešení s gumovým (lépe silikonovým) "O" kroužkem, vhodnější pro malé kotle. Získáno ze serveru roundhouse-eng.com.

Another safety valve using rubber (silicon is better) O-ring. This is good for small boilers. Obtained from roundhouse-eng.com.
Vodoznak
Watter gauge

Vodoznak ukazuje hladinu vody v kotli. Klesne-li hladina tak, že se obnaží pájené spoje v dosahu plamene, dojde k nebezpečné destrukci kotle. Zde vodoznak na modelu 1:32 - délka cca 5cm, trubička z labolatorního skla průměr 4x1mm (4mm vnější, 2mm vnitřní).

The water gauge shows the water level in the boiler. If the level drops, so that solder joints are exposed to the flames, there boiler destruct. There is watermark on the 1:32 model - the length of about 5 cm, laborature glass tube 4x1mm diameter (4 mm outer, inner 2 mm).

Vodoznak na Solingenu, délka cca 14cm, sklo 8x1.5. Důležité je, aby cesta z kotle byla krátká, co nejrovnější, bez překážek. Ventily na výstupech z kotle jsem vypustil, když mi jednou trubka praskla, stejně jsem se k nim nedostal. Důležitý je spodní ventil k čištění vody ve vodoznaku za provozu.

The watergauge of Solingen loco, 14 cm length, 8x1.5 mm glass. It is important that the path from the boiler was short, as straight as possible, without any obstacles. The valves on the boiler missed, when once glass pipe was broked, I did not touch to them because steam. Important is a bottom valve for water cleaning in operation.

    

Skleněná trubička nesmí přijí do kontakdu s mosazným tělem vodoznaku - nutno vymezit buď O kroužkem, nebo navinutou teflonovou páskou. Slouží jak k těsnění, tak k dilatačním posuvům. Po našroubování mosazných částí na kotel zkontrolovat souosost, shora nasunout sklo, upravit těsnění dotáhnout matice a je to .

The glass tube most not connect to the brass body of watermark - to be provided by O-ring, or winded Teflon tape. Serves both as a seal and expansion shifts. After screwing the brass parts to the boiler check the co-axial, put in the glass from top side, adjust the nuts and tighten seal it. And thats it .
Mazání páry
Steam oiling

Pára, vstupující do stroje, musí obsahovat částečky oleje, jinak se stroj zadírá, těsnění opotřebuje a vůbec. Nejjednodušší zařízení je kondenzační maznice, kterou si patentoval už roku 1862 James Roscoe v Anglii. Do tělesa maznice volně proniká pára, ochlazuje se a kapalní. Kapička vody klesá do oleje (olej je lehčí než voda, na vodě plave) a přebytečný olej odtéhká zpět přívodní trublou. V hlavním potrubí je stržen proudící párou do stroje.

The Steam entering to the machine must contain oil particles, otherwise the machine seizes, seal destroys and so on. The simplest device is displacement lubricator, which was patented in 1862 by James Roscoe in England. The steam goes to the lubricator freely, steam cools and liquefies. The water drops falling in oil (oil is lighter than water, floats on the water), and owerflowing oil goes back to the inlet pipe. It's taken by steam flowing into the machine.

Kondenzační maznice pro model Shay 1:32 - výška cca 3cm..

The displacemnt lubricator for Shay model 1:32 - cca 3cm high.

Pro větší stroje je pro mazání vhodnější mazací lis. Je to pístová pumpa, která vtlačuje olej do stroje. Pohon obstarává rohatka s táhlem, připojeným k vhodnému pohyblivému místu stroje.

For larger machines are suitable the mechanical lubricator. It is a piston pump, that pushes the oil into the machine. It is driven by a ratchet with a rod connected to a suitable moving point of machine.

Obrázek výše - právě vyrobený mazací list 5ti palcové lokomotivy Solingen, zde už po pětiletém provozu, značně obouchaný ale pořád plně funkční.

The mechanical lubricator for 5 inch steam locomotive Solingen. Above - just finished, below - after 5 year in service, battered but still full working.Podrobný popis stavby mazacího lisu.The lubricator detailed construction page.